За нас

За City Scope:

Сити Скоп претставува здружение на граѓани од областа на архитектурата и културното наследство основано во Скопје, чија цел е да придонесе кон развој и унапредување на архитектурата во сите нејзини гранки.Мисија на здружението на граѓани - Сити Скоп е да придонесе кон зголемување на јавната свест за вредностите од областа на архитектурата и културното наследство преку интерпретација, презентација и едукација, како и валоризација и унапредување на квалитетот на истите, се со цел поттикнување на развојот на архитектурата, културата и уметноста на национално и меѓународно ниво.

Ние сме:

Партнери: